تغيير قوانين اقامت
مناطق اسنیورت و فاتیح شامل تغییرات قوانین اقامتی شده که از تاریخ 15/01/2021 اجرا میشود.

دوستانی که برای مهاجرت در این مناطق قصد اجاره خانه داشتن لطفا با دقت مطالعه نمایند بجز موارد دانشجویی در هر دو منطقه و فقط خرید ملک غیر منقول در منطقه اسنیورت در مابقی موارد به هیچ عنوان ثبت نام اقامت مورد قبول نخواهد بود.